Slavnost Všech svatých

EVANGELIUM: Mt 5, 1-12a Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se
posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: Blahoslavení chudí
v duchu, neboť jejich je nebeské království.  Blahoslavení plačící, neboť oni budou
potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo
lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní,
neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět
Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. 
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské
království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a
vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi
velkou odměnu.“


Kdybychom si měli pamatovat o dni Všech svatých jen jedno, mělo by to být toto:
Muži a ženy, jejichž památku dnes slavíme – lidé ze všech národů, jazyků a ras – si za
své slavné vítězství nepřipisují žádné zásluhy. Vědí, že spása je dílo Boží. Vědí, že
před Božím trůnem stojí jen proto, proto že důvěřovali a pevně se drželi Božích
příslibů a Jeho moci v těžkostech, při pronásledováních a v pokušeních.
Znamením na jejich čelech je neustálé svědectví o Ježíši, Božím Beránku, který je
posiloval, aby zůstali věrní. Většinu těchto duchovních vítězství nenajdete na
žádném oficiálním seznamu. Dnešní svátek je oslavou nespočetného množství
„svatých“, jejichž víru a práci zná jen Bůh a nikdo jiný.
A to je jejich odkaz pro každého z nás. Jejich skrytost svědčí o tom, že i my můžeme
být svatými, pokud se budeme neustále držet pravdy, že „spása patří našemu Bohu“,
a nikomu jinému.
Každý den stojíme před rozhodnutím, komu máme důvěřovat a koho poslouchat.
Každý den jsme vyzýváni pozdvihnout svá srdce k Duchu a dovolit mu, aby nás
posiloval a měnil. Ještě i tehdy, když zhřešíme, může nás naše důvěra v Boží
milosrdenství vést k pokání a ujistit, že nás Bůh nepřestal milovat.
V tento velký slavnostní den ať nás svatí přesvědčí, že svatost není jen pro několik
vyvolených. Ať nám ukáží, že s Bohem je možné všechno.

Co se stane, když jsou obyčejní lidé věrní svému povolání, berou Boží slovo vážně a
dovolí Bohu, aby skrze ně jednal?
Stane se to, že se připojí k ostatním svatým k radostné oslavě kolem Božího trůnu. A
my se snažme co nejlíp připojit k této oslavě modlitbou a otevřeným srdcem pro
Boha. Amen.