Ohlášky

Drazí farníci,
úmysly mší svatých, které jste měli nahlášeny na nedělní Bohoslužby budou slouženy soukromě, tedy bez účasti lidu. Jedná se o následující úmysly:

Květná neděle: 5. 4.

 • Za rodinu Ruthovu, Jarmilu Kvapilovou a rod. Jursíkovu z Hranic
 • Za rod. Čaloudovu, Landovu, Toscherovu, Hildu Zbahnovou a Marii Loudovou
 • Za Marii a Josefa Ptáčkovy a rodinu Navrátilovu
 • Za zdraví a Boží pomoc pro nemocné a ochranu pro náš národ

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 12. 4.

 • Za živé a zemřelé členy z rod. Nocarovy, Svobodovy, Linhartovy a Brožkovy
 • Za Jana Vrchovského a za dar kněžství
 • Za rodinu Sýkorovu a Pokorných
 • Za zdraví a Boží pomoc pro nemocné a ochranu pro náš národ

2. neděle velikonoční: 19. 4.

 • Za Vojtěcha a Marii Pospíšilovi, oboje rodiče, sourozence a dceru Marii s manželem
 • Za Josefa Holuba, živé a zemřelé z rodin Holubovi, Pospíšilovi, Tvrdíkovi, Kováčovi a za duše na které nikdo nepamatuje
 • Za Jaroslava Pilce, rodiče, prarodiče, Elišku Chajdovou, Antonína Veselého a jeho rodiče a Anderse Dilangu

Závazné rozhodnutí diecézního biskupa

V Hradci Králové dne 12. března 2020

Bratři a sestry v Kristu,

z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně:

I. Závazná pravidla

1.  Od dnešního odpoledne, čtvrtku 12. března t. r., se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území Královéhradecké diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby uvnitř stálých komunit (řeholní společenství), jež nemají povahu veřejných shromáždění.

2.  Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

3.  V případě udělování svátostí jednotlivcům, je povolena účast jen nejužšího rodinného kruhu, do vládou stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo nechť je aplikováno i na pohřby.

4.  Technicky zdatnější správci farností mohou zajistit přenosy jimi sloužených bohoslužeb prostřednictvím sociálních sítí či jinak, čímž přispějí k tomu, aby farní společenství bylo alespoň takto shromážděno kolem oltáře svého chrámu. Pokud tak neučiní, farníky vhodně informují o jiných on-line přenosech bohoslužeb, jejichž seznam je k nalezení například zde: https://www.mseonline.cz.

5.  Duchovní správce, spolu s oprávněnými pomocníky zajistí pastorační péči o nemocné. Je třeba dbát mimořádných hygienických opatření a Nejsvětější Svátost podávat jen na ruku.

6.  Správci farností mohou vhodným způsobem zpřístupnit chrámy k individuální modlitbě či adoracím jednotlivých věřících, dbaje na to, aby se v nich najednou neshromažďovalo více než 10 osob;

7.  Kropenky u vstupu do kostelů budou viditelně zakryty, aby do nich nikdo nevkládal ruce.

II. Automatický dispenz

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní.

Bratři a sestry v Kristu,

všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.

V Kristu Váš

+ Jan Vokál
biskup královéhradecký

Poznámky:

 • Rovněž se ruší i biblické hodiny na faře!!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *