Nedělní slovo na 30. neděli v mezidobí

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „‘Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.’ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ (Mt22,34-40)

Ježíš určitě farizeje zaskočil a překvapil. Namísto toho, aby odpověděl na jejich otázku dlouhou rozpravou o Zákoně. Dal své odpovědi velmi jednoduchou stručnou formu. Svou pozornost nesoustředil na to, co se „nemá dělat“ – neuctívat bůžky, nepracovat v neděli, nezabít či nekrást, nepomlouvat, anebo nepodvádět. Namísto toho Ježíš vyzdvihl to, co je důležitou podstatou celého Zákona: Milovat! Ježíš upírá náš zrak na nebe a dává nám velmi praktickou otázku, na kterou si máme odpovědět sami:  Miluji svého Boha celým srdcem? Miluji druhé tak, jak bych chtěl, aby oni milovali mne? Nejde jen o to, abychom se vyhýbali hříchu. Láska klade věci na úplně jinou rovinu. Ak milujeme nielenže naplňujeme Písmo, ale usilujeme i o zachovávání ducha zákona!

V knize Rút máme výjimečný příklad, jak je možné odpovědět na výzvu milovat. Často zapomínáme, že její švagrová Orpa neudělala nic zlého, když se rozhodla vrátit do Moábska a odejít od Noemi. Ta ji nenutila, aby s ní zůstala, a určitě jí bylo lépe v její rodné vlasti se svou rodinou. Orpa nezhřešila! Ale Rút šla dál, než určoval zákon. Na Noemi svou tchýní se dívala s úctou a soucitem a prokázala jí velkou loajálnost a podporu. Rút však není jediným příkladem v Písmu. Vezměme si například Lazarovu sestru Marii, která si vybrala „lepší úděl“ než Marta, která pobíhala sem a tam a všechno připravovala, aby obslúžila hosty (Lk 10, 42). Nebo svatý Pavel, který vyzdvihl lásku jako „nejvznešenější cestu“ nad všechny duchovní dary (1 Kor 12, 31-13,13).

Každý jeden z nich měl lásku, a prokázal ji svým vlastním způsobem. Podle svých možností a schopností jak to nejlíp uměly. A o to se snažme i my, prokázat lásku svým bližním ne jako farizejové falešně, ale s čistým srdcem. Bůh po nás toho moc nechce jenom, abychom milovali a pomáhali budovat Boží království tu na zemi. Amen.

České a moravské diecéze k aktuální situaci ohledně bohoslužeb

V souvislosti s usnesením Vlády České republiky ze dne 8. října 2020, kterým se s účinností od 12. října 2020 0:00 hodin povoluje na bohoslužbách účast maximálně deseti osob uvnitř (dvaceti osob venku), přinášíme souhrnně v jednom článku odkazy na jednotlivé české a moravské diecéze s vyjádřeními a přijatými opatřeními místních biskupů k této situaci. Článek je průběžně aktualizován, je-li k dispozici nová informace/vyjádření.

Nadále platí:

  • Výuka náboženství je řádnou výukou, a proto nechť probíhá v souladu s předpisy, které aktuálně platí pro školy
  • Pro ostatní farní aktivity a akce platí rovněž max. počet 10 osob uvnitř a 20 osob venku

Modleme se růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.

Česká provincie

Arcidiecéze pražská – Mons. Zdenek Wasserbauer k aktuální situaci: zde

Diecéze českobudějovická – Nařízení biskupa Vlastimila Kročila k omezení bohoslužeb od 12. října: zde

Diecéze královéhradecká – Aktuálně Covid-19zde

Diecéze litoměřická – Pastorační pokyny pro farnosti Litoměřické diecéze, platné od 12.10.2020zde

Diecéze plzeňská – Dopis biskupa Tomáše k aktuální situaci: zde

Moravská provincie

Arcidiecéze olomoucká – Arcibiskup Graubner k aktuálním opatřením: Věnujme čas adoraci a modlitbě růžence: zde

Diecéze brněnská – Rozhodnutí brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19zde

Diecéze ostravsko-opavská – Slovo apoštolského administrátora k zpřísněným opatřením nouzového stavu: zde

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

Dne 7. října 2020 se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK, jejíž členové
vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text
výzvy naleznete níže:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie
růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení
pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno
dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště
v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při
modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně
v rodinách.
Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii,
doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Mons. Jan Graubner
Mons. Jan Vokál
Mons. Jan Baxant
Mons. Martin David