Nedělní slovo na 30. neděli v mezidobí

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „‘Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.’ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ (Mt22,34-40)

Ježíš určitě farizeje zaskočil a překvapil. Namísto toho, aby odpověděl na jejich otázku dlouhou rozpravou o Zákoně. Dal své odpovědi velmi jednoduchou stručnou formu. Svou pozornost nesoustředil na to, co se „nemá dělat“ – neuctívat bůžky, nepracovat v neděli, nezabít či nekrást, nepomlouvat, anebo nepodvádět. Namísto toho Ježíš vyzdvihl to, co je důležitou podstatou celého Zákona: Milovat! Ježíš upírá náš zrak na nebe a dává nám velmi praktickou otázku, na kterou si máme odpovědět sami:  Miluji svého Boha celým srdcem? Miluji druhé tak, jak bych chtěl, aby oni milovali mne? Nejde jen o to, abychom se vyhýbali hříchu. Láska klade věci na úplně jinou rovinu. Ak milujeme nielenže naplňujeme Písmo, ale usilujeme i o zachovávání ducha zákona!

V knize Rút máme výjimečný příklad, jak je možné odpovědět na výzvu milovat. Často zapomínáme, že její švagrová Orpa neudělala nic zlého, když se rozhodla vrátit do Moábska a odejít od Noemi. Ta ji nenutila, aby s ní zůstala, a určitě jí bylo lépe v její rodné vlasti se svou rodinou. Orpa nezhřešila! Ale Rút šla dál, než určoval zákon. Na Noemi svou tchýní se dívala s úctou a soucitem a prokázala jí velkou loajálnost a podporu. Rút však není jediným příkladem v Písmu. Vezměme si například Lazarovu sestru Marii, která si vybrala „lepší úděl“ než Marta, která pobíhala sem a tam a všechno připravovala, aby obslúžila hosty (Lk 10, 42). Nebo svatý Pavel, který vyzdvihl lásku jako „nejvznešenější cestu“ nad všechny duchovní dary (1 Kor 12, 31-13,13).

Každý jeden z nich měl lásku, a prokázal ji svým vlastním způsobem. Podle svých možností a schopností jak to nejlíp uměly. A o to se snažme i my, prokázat lásku svým bližním ne jako farizejové falešně, ale s čistým srdcem. Bůh po nás toho moc nechce jenom, abychom milovali a pomáhali budovat Boží království tu na zemi. Amen.