Archiv autora: Petr Stiborský

Slavnost Všech svatých

EVANGELIUM: Mt 5, 1-12a Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se
posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: Blahoslavení chudí
v duchu, neboť jejich je nebeské království.  Blahoslavení plačící, neboť oni budou
potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo
lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní,
neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět
Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. 
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské
království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a
vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi
velkou odměnu.“


Kdybychom si měli pamatovat o dni Všech svatých jen jedno, mělo by to být toto:
Muži a ženy, jejichž památku dnes slavíme – lidé ze všech národů, jazyků a ras – si za
své slavné vítězství nepřipisují žádné zásluhy. Vědí, že spása je dílo Boží. Vědí, že
před Božím trůnem stojí jen proto, proto že důvěřovali a pevně se drželi Božích
příslibů a Jeho moci v těžkostech, při pronásledováních a v pokušeních.
Znamením na jejich čelech je neustálé svědectví o Ježíši, Božím Beránku, který je
posiloval, aby zůstali věrní. Většinu těchto duchovních vítězství nenajdete na
žádném oficiálním seznamu. Dnešní svátek je oslavou nespočetného množství
„svatých“, jejichž víru a práci zná jen Bůh a nikdo jiný.
A to je jejich odkaz pro každého z nás. Jejich skrytost svědčí o tom, že i my můžeme
být svatými, pokud se budeme neustále držet pravdy, že „spása patří našemu Bohu“,
a nikomu jinému.
Každý den stojíme před rozhodnutím, komu máme důvěřovat a koho poslouchat.
Každý den jsme vyzýváni pozdvihnout svá srdce k Duchu a dovolit mu, aby nás
posiloval a měnil. Ještě i tehdy, když zhřešíme, může nás naše důvěra v Boží
milosrdenství vést k pokání a ujistit, že nás Bůh nepřestal milovat.
V tento velký slavnostní den ať nás svatí přesvědčí, že svatost není jen pro několik
vyvolených. Ať nám ukáží, že s Bohem je možné všechno.

Co se stane, když jsou obyčejní lidé věrní svému povolání, berou Boží slovo vážně a
dovolí Bohu, aby skrze ně jednal?
Stane se to, že se připojí k ostatním svatým k radostné oslavě kolem Božího trůnu. A
my se snažme co nejlíp připojit k této oslavě modlitbou a otevřeným srdcem pro
Boha. Amen.

Nedělní slovo na 30. neděli v mezidobí

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „‘Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.’ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ (Mt22,34-40)

Ježíš určitě farizeje zaskočil a překvapil. Namísto toho, aby odpověděl na jejich otázku dlouhou rozpravou o Zákoně. Dal své odpovědi velmi jednoduchou stručnou formu. Svou pozornost nesoustředil na to, co se „nemá dělat“ – neuctívat bůžky, nepracovat v neděli, nezabít či nekrást, nepomlouvat, anebo nepodvádět. Namísto toho Ježíš vyzdvihl to, co je důležitou podstatou celého Zákona: Milovat! Ježíš upírá náš zrak na nebe a dává nám velmi praktickou otázku, na kterou si máme odpovědět sami:  Miluji svého Boha celým srdcem? Miluji druhé tak, jak bych chtěl, aby oni milovali mne? Nejde jen o to, abychom se vyhýbali hříchu. Láska klade věci na úplně jinou rovinu. Ak milujeme nielenže naplňujeme Písmo, ale usilujeme i o zachovávání ducha zákona!

V knize Rút máme výjimečný příklad, jak je možné odpovědět na výzvu milovat. Často zapomínáme, že její švagrová Orpa neudělala nic zlého, když se rozhodla vrátit do Moábska a odejít od Noemi. Ta ji nenutila, aby s ní zůstala, a určitě jí bylo lépe v její rodné vlasti se svou rodinou. Orpa nezhřešila! Ale Rút šla dál, než určoval zákon. Na Noemi svou tchýní se dívala s úctou a soucitem a prokázala jí velkou loajálnost a podporu. Rút však není jediným příkladem v Písmu. Vezměme si například Lazarovu sestru Marii, která si vybrala „lepší úděl“ než Marta, která pobíhala sem a tam a všechno připravovala, aby obslúžila hosty (Lk 10, 42). Nebo svatý Pavel, který vyzdvihl lásku jako „nejvznešenější cestu“ nad všechny duchovní dary (1 Kor 12, 31-13,13).

Každý jeden z nich měl lásku, a prokázal ji svým vlastním způsobem. Podle svých možností a schopností jak to nejlíp uměly. A o to se snažme i my, prokázat lásku svým bližním ne jako farizejové falešně, ale s čistým srdcem. Bůh po nás toho moc nechce jenom, abychom milovali a pomáhali budovat Boží království tu na zemi. Amen.

České a moravské diecéze k aktuální situaci ohledně bohoslužeb

V souvislosti s usnesením Vlády České republiky ze dne 8. října 2020, kterým se s účinností od 12. října 2020 0:00 hodin povoluje na bohoslužbách účast maximálně deseti osob uvnitř (dvaceti osob venku), přinášíme souhrnně v jednom článku odkazy na jednotlivé české a moravské diecéze s vyjádřeními a přijatými opatřeními místních biskupů k této situaci. Článek je průběžně aktualizován, je-li k dispozici nová informace/vyjádření.

Nadále platí:

  • Výuka náboženství je řádnou výukou, a proto nechť probíhá v souladu s předpisy, které aktuálně platí pro školy
  • Pro ostatní farní aktivity a akce platí rovněž max. počet 10 osob uvnitř a 20 osob venku

Modleme se růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.

Česká provincie

Arcidiecéze pražská – Mons. Zdenek Wasserbauer k aktuální situaci: zde

Diecéze českobudějovická – Nařízení biskupa Vlastimila Kročila k omezení bohoslužeb od 12. října: zde

Diecéze královéhradecká – Aktuálně Covid-19zde

Diecéze litoměřická – Pastorační pokyny pro farnosti Litoměřické diecéze, platné od 12.10.2020zde

Diecéze plzeňská – Dopis biskupa Tomáše k aktuální situaci: zde

Moravská provincie

Arcidiecéze olomoucká – Arcibiskup Graubner k aktuálním opatřením: Věnujme čas adoraci a modlitbě růžence: zde

Diecéze brněnská – Rozhodnutí brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19zde

Diecéze ostravsko-opavská – Slovo apoštolského administrátora k zpřísněným opatřením nouzového stavu: zde

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

Dne 7. října 2020 se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK, jejíž členové
vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text
výzvy naleznete níže:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie
růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení
pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno
dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště
v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při
modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně
v rodinách.
Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii,
doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Mons. Jan Graubner
Mons. Jan Vokál
Mons. Jan Baxant
Mons. Martin David